Kracht van Mokum

Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven

Amsterdamse bewonersorganisaties, waaronder Wijkcentrum de Pijp, bundelden 2020 in al hun diversiteit de krachten en belangen in een platform KRACHT VAN MOKUM. Een platform voor organisaties en initiatieven waar bewoners zelf zeggenschap over hebben en die daadwerkelijk van onderop zijn georganiseerd. Die andere Amsterdammers weten aan te spreken op hun talenten en hen weten aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten.

Kracht van Mokum staat voor

Het Verbinden, Faciliteren en Versterken van initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien.

Kracht van Mokum zet zich ervoor in dat de Amsterdammer:

  • een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
  • een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
  • op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
  • kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol is.

Samen gaat Kracht van Mokum aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda en werkwijze. Door het bundelen van al die krachten ontstaat een stevige en belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam.  Kracht van Mokum roept de gemeenteraad op organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel.

SLUIT JE AAN en mail naar info@krachtvanmokum.nl

Wordt lid van de Kracht van Mokum op LinkedIn, om kennis en ervaring uit te wisselen.
https://www.linkedin.com/groups/9071342/

 

Kracht van Mokum is ontstaan vanuit een activistische bundeling van diverse bewonersplatforms, gericht op versterking van hun belangen. Amsterdam kent een lange, waardevolle en belangrijke traditie van netwerkende actieve Amsterdammers, die zich samen inzetten voor een eerlijke stad en voor een herijking van mede-eigenaarschap en zeggenschap. Zo kennen we onder andere Lokale Lente, Meer ruimte voor initiatief en het Maatschappelijk akkoord. Kracht voor Mokum past ook in die traditie. 

Hartstochtelijk Pleidooi & Symposium

Op basis van jarenlange ervaringen van organisatie en z’n 30 gesprekken met bewoners(organisaties) heeft Kracht van Mokum een aanzet voor een advies geschreven en dit concept in juli 2021 besproken in een online meeting met Actieve Amsterdammers via Zoom.

Hartstochtelijk Pleidooi
Daarna is dit hartstochtelijke pleidooi aangepast. De definitieve versie lees je hier.
Dit stuk is op 12 juli 2021 tijdens het symposium met Wethouder Rutger Groot Wassink en een breed gezelschap vanuit gemeente, maatschappelijke organisaties en bewonersnetwerken besproken.

Terugblik Symposium
Tijdens het symposium van maandag 12 juli gingen we met elkaar in gesprek aan de hand van het pleidooi en behandelden twee basisvragen:

1. Geloof je in de Kracht van Mokum?

2. Deel je de urgentie dat het beter moet qua samenwerking en ondersteuning?

Vervolgens stelde we de vraag welke stappen gezet moeten worden.

3. Wie moet wat doen? Wat helpt echt?

Tijdens de workshops gingen we in drie groepen uiteen.

Workshop 1 - Politiek & ambtenarij: echt willen

Workshop 2 - Bewonersnetwerken: open en ondersteund

Workshop 3 - Nieuwe werkwijze: Dialoog

Tijdens de livestream, aan de talkshow tafel, brachten we alles bij elkaar in een prettig maar scherp gesprek met wisselende tafelgasten.

Bekijk de Livestream hier

Impressie van de middag

Mike Brandjes van Hart voor de KBuurt maakte deze goede compilatie van het planaire deel van van het symposium.

Uitkomsten en conclusies

We hebben meer van zulke gesprekken nodig. Er moet meer aandacht en erkenning komen voor de collectieve belangenbehartiging van bewegingen als Mokum, Ma.ak020, Hart voor de KBuurt, Verdedig Noord, etc, en voor de vraag: wat heeft de gemeente van ons nodig om de omslag te maken die nodig is voor de gewenste democratisering.

In 2022 heeft Kracht van Mokum de volgende brief verzonden aan:

het raadsadres in het Gemeentehuis verzonden en ook naar het College van B en W, naar alle afzonderlijke gemeenteraadsleden en naar alle stadsdeelcommissies.

Wij hebben de brief als raadsadres naar het gemeentehuis gezonden. De gemeente heeft ons laten weten u allen een ontvangstbevestiging te hebben verstuurd. Ook hebben wij de brief naar het College van B en W, naar alle afzonderlijke gemeenteraadsleden en naar alle stadsdeelcommissies verzonden.

 https://krachtvanmokum.nl/2022/05/23/brief-aan-gemeente-betreft-subsidieregeling-sociale-basis/

" De brief is inmiddels op de raadsagenda als ingekomen stuk behandeld. Het college-advies was de brief ter afhandeling in handen te stellen van het College. Geen van de raadsleden heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt, om daarover het woord te voeren. Daardoor is het Collegevoorstel overgenomen.

Ter afhandeling in handen stellen van het College betekent eigenlijk dat het College onze voorstellen in de brief niet gaan behandelen. Anders had er moeten staan “ter behandeling in handen van het College stellen”. Over een paar weken kunnen we een brief verwachten met de argumentatie, waarom men onze voorstellen niet in behandeling gaan nemen. We zullen dit echter eerst moeten afwachten alvorens we verdere stappen kunnen ondernemen. Daarmee tillen we dit verhaal nu ook over de vakantie heen. We zullen wel de vinger aan de pols houden voor wat betreft het antwoord krijgen. We gaan er van uit dat u ook het antwoord zal ontvangen vanuit de gemeente zoals u eveneens de bevestiging van ontvangst heeft ontvangen. 

We overwegen tenslotte om de verdere vervolgstappen in samenspraak met u te nemen. Dit betekent dat we in de 2e helft van augustus een bijeenkomst gaan beleggen om te bezien of er voldoende draagvlak is om daarin gezamenlijk op te trekken."

Aldus Kracht van Mokum